มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

ITA  2566

o42 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม2566.pdf

ITA  2565

o42การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม2565).pdf

ITA  2564

O42การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแ.pdf