ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ITA  2567

ITA  2566

ประกาศโรงเรียนวัดพิกุล.pdf

ITA  2565

ประกาศโรงเรียนวัดพิกุลทอง2.pdf

ITA  2564

o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.pdf

ITA  2563

o22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf