นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ITA  2566

o23 นโยบายการบริหารทรัพยากร.pdf

ITA  2565

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากร.pdf

ITA  2564

o25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ITA  2563

o25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf