ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาส

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖

วันศุกร์ ที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง 

พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพิกุลทอง ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาส

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ทราบถึงความหมายและความสำคัญในศาสนาพุทธ ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า 

และเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนา 

รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรม

 ให้กับนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา