การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ITA  2566

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf

ITA  2565

o37แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต2565.pdf

ITA  2564

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf

ITA  2563

O36-การประเมืนความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf