รายงานการกำกับและติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ITA  2566

o37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกั.pdf

ITA  2565

o40โรงเรียนวัดพิกุลทอง(1).pdf

ITA  2564

o40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกั.pdf

ITA  2563

o40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกั.pdf