รายงานผลการดำเนินการประจำปี

ITA  2566

o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี.pdf

ITA  2565

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี.pdf

ITA  2564

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี.pdf

ITA  2563

o12รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562.pdf