ITA

O1 โครงสร้าง 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อำนาจหน้าที่ 

O4 ข้อมูลการติดต่อ 

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O6 Q&A 

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

O8 แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

O9  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

O13 E–Service 

O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O19  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ 

O27 การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy 

O28 รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy 

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา