รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ITA  2566

017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา.pdf

ITA  2565

o16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ.pdf

ITA  2564

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.pdf

ITA  2563

o16แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf